Allmänna villkor

Allmänna villkor EquiSolute - Medlem av Pentagonn-gruppen

Artikel 1 – Definitioner
Följande termer ska förstås i dessa villkor:

 1. Säljare: Pentagonn B.V., härefter kallad 'EquiSolute'.
 2. Köpare: businesspartner till Pentagonn B.V.
 3. Hemsida: 'www.equisolute.com'
 4. Produkt(er): 'EquiSolute'

Artikel 2 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla EquiSolute-erbjudanden och alla avtal om leverans av produkter(er) av EquiSolute, såvida dessa allmänna villkor inte ändras av partners uttryckligen och skriftligt.
 2. Allmänna villkor föreslagna av köparen avvisas uttryckligen.

Artikel 3 - Erbjudande

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är villkorligt, kommer detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Alla EquiSolute-erbjudanden är oinskränkta. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för EquiSolute.

Artikel 4 - Avtal

 1. Avtalet träder i kraft när köparen accepterar det, efter att relevanta villkor har uppfyllts.
 2. Om en köpare accepterar erbjudande elektroniskt, kommer EquiSolute omedelbart att bekräfta godkännandet på samma sätt. Så länge kvittot av godkännandet inte har bekräftats på elektroniskt av EquiSolute, kan köparen annullera avtalet.

Artikel 5 - Leverans

 1. NashPhama ska ta största möjliga försiktighet när det gäller att ta emot och utföra leveranser av produkt(er).
 2. Destinationen för leverans är den adress som köparen uppgett till EquiSolute.
 3. Accepterade beställningar ska levereras av EquiSolute snarast möjligt och inom en period av 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Vid försening, eller om en beställning inte kan eller bara delvis kan uppfyllas, kommer du att få meddelande från EquiSolute inom 15 dagar. Köparen har då rätt att häva avtalet utan att medföra ytterligare kostnader.
 4. I fall av upplösning, som beskrivs i klausul 3 i denna artikel, ska EquiSolute återbetala det belopp som är skyldigt köparen inom 30 dagar.
 5. Risken för skador och/eller förlust av produkt(er) ligger hos EquiSolute fram till leveranstidpunkten till konsumenten, om inte annat uttryckligen avtalats.

Artikel 6 - Betalning

 1. Alla angivna priser täcker produktionskostnaderna, angivs i euro och inklusive moms, med undantag för prisändringar till följd av förändringar i momssatsen.
 2. Alla EquiSolute-produkters priser inkluderar porto och förpackning.
 3. Köparen måste slutföra betalningen i enlighet med metoder som anges på webbplatsen under beställningsproceduren.
 4. Köparen är skyldig att omedelbart meddela EquiSolute om felaktig information som lämnats om betalningsuppgifter.
 5. Betalningar som förfaller vid beställning av produkter måste slutföras inom 14 dagar.
 6. Om betalningar inte utförs som beskrivet i klausul 5 i denna artikel, kommer köparen att beviljas en period på 14 dagar att uppfylla betalningsskyldigheterna. Om betalningen inte görs under denna period följer en andra 14-dagarsperiod. Om köparen efter den andra perioden fortfarande inte har betalat hela beloppet till EquiSolute, blir köparen ansvarig för lagliga räntebetalningar på det skyldiga beloppet, plus extra juridiska kostnader för inkasso, varvid följande gäller:
 7. Såvitt köparen inte agerar som ett yrke eller företag, ska EquiSolute kräva ett belopp som är lik den maximalt lagligen tillåtna ersättningen för utomstående kostnader för inkasso, som fastställts och beräknas i enlighet med beslutsersättningen för extra domstolsavgiftskostnader, i den mån att det utestående beloppet – såvitt den utestående summan efter inträde av försening fortfarande inte har betalats av köparen inom 14 dagar efter påminnelsen, från den dagen (efter utgången av den andra terminen) som följer dagen för påminnelsen.

Artikel 7 - Ångerrätt

 1. Köparen kan annullera avtalet med EquiSolute gällande köp av produkter inom en maximal avkylningsperiod på 14 dagar, utan att behöva ange skäl.
 2. Avkylningsperioden som anges i klausul 1 i denna artikel gäller från och med dagen efter det att köparen har fått levererat produkten.
 3. Om köparen vill använda sin ångerrätt måste han ange detta inom den angivna avkylningsperioden genom att fylla i kontaktformuläret på webbplatsen.
 4. Köparen har ansvar för hantering och förpackning av produkten. Av hygieniska skäl får förpackningen inte öppnas (försegling obruten). Återvändningsrätten avbryts om förpackningen har öppnats.
 5. Risk och bevis för korrekt och snabbt uppförande av ångerrätt ligger hos köparen.

Artikel 8 - Annulleringsskyldigheter för EquiSolute

 1. EquiSolute ska skicka bekräftelse på köparens (elektroniska) begäran om retur.
 2. EquiSolute är ansvarig för återbetalning av alla betalningar som gjorts av köparen. Återbetalning ska ske endast efter EquiSolutes mottagande av den returnerade produkten.
 3. EquiSolute ska genomföra den betalningsmetod som blev använd av köparen.
 4. Om köparen väljer en dyrare returleveransmetod än standard, ska eventuella extra kostnader täckas av köparen.

Artikel 9 - Ansvar

 1. EquiSolute tar inget ansvar gentemot köparen utöver det fakturerade beloppet. Den totala ersättningen för direkt skada överstiger i inga fall summan 500 €
 2. EquiSolute har inget ansvar gentemot köparen för indirekta skador, här förstått som följdskador, vinstförlust, förlorade besparingar, dataförlust och skador genom avbrott i verksamheten.
 3. Ansvaret annulleras om köparen inte rapporterar skada till EquiSolute skriftligen inom 30 dagar efter det att den inträffade.


Artikel 10 - Processen för klagomål

 1. Du kan skicka in ditt klagomål till oss via kontaktuppgifterna nederst på sidan. Du kommer att få bekräftelse på mottagandet, förutsatt att ditt klagomål kommer i gott skick.
 2. Klagomål måste lämnas in inom 14 dagar efter det att köparen har upptäckt brister. Köparen måste också ge en fullständig och tydlig beskrivning av klagomålet.
 3. EquiSolute har 7 dagar på sig att behandla klagomålet och hitta en lösning.

Artikel 11 - Juridisk status och val av forum

 1. Dessa villkor och alla avtal mellan EquiSolute och köparen är endast underkastade nederländsk lag.
 2.  Parterna förbinder sig i fall av tvist att göra allt som står i deras makt för att nå en tillfredsställande lösning inom kortast möjliga tidsram.